1930s Art Deco Apothecary Jar

18905

1930s Art Deco Apothecary Jar